به این صورت نسبت به نرم افزارهای محبوب خود اطلاع یافته و در جهت نقاط ضعف سایر نرم افزارهای حسابداری خواهید کوشید.